Навигација

УВИД ЈАВНОСТИ

 

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Сточарство са генетиком

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Ветеринарска хирургија

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Анатомија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Паразитологија

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Безбедност и заштита животиња

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област Биологија

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Болести папкара

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област
Физика и биофизика

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија