Navigacija

Nastavni plan po godinama

Nastavni plan osnovnih studija 1999-2003.

Nastavni plan osnovnih studija 2004-2008.


Studijski plan i program iz 2014. godine

Prva godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
1. 14I1O01 MEDICINSKA HEMIJA 1 O 2 2 - - 4,0
2. 14I1O02 ZOOLOGIJA 1 O 2 2 - - 4,0
3. 14I1O03 BIOFIZIKA 1 O 2 1 - - 3,0
4. 14I1O04 BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM 1 O 2 1 - - 3,0
5. 14I1O05 ANATOMIJA 1, 2 O 7 8 - - 16,0
6. 14I1O06 TOPOGRAFSKA ANATOMIJA 2 O 1 1 - - 2,0
7. 14I1O07 BOTANIKA 2 O 1 1 - - 1,5
8. 14I1O08 BIOHEMIJA 2 O 4 3 - - 7,0
9. 14I1O09 PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA 2 O 1 1 - - 1,5
10. 14I1O10 HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 1 2 O 2 2 - - 4,0
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave 24 22 0 0 46,0
Izborni predmeti: U prvom semestru studenti biraju ukupno 7 ESPB bodova iz Izbornog bloka 1A (1-6) – dva predmeta, od kojih je jedan strani jezik obavezan. U drugom semestru studenti biraju ukupno 7 ESPB bodova iz Izbornog bloka 1B (7-10) – dva predmeta po slobodnom izboru.
1. 14I1I01 ENGLESKI JEZIK 1 I 2 2 - - 4,0
2. 14I1I02 FRANCUSKI JEZIK 1 I 2 2 - - 4,0
3. 14I1I03 RUSKI JEZIK 1 I 2 2 - - 4,0
4. 14I1I04 EKSPERIMENTALNA HEMIJA 1 I 1 2 - - 3,0
5. 14I1I05 UVOD U VETERINARSKU KLINIČKU PRAKSU 1 I 1 2 - - 3,0
6. 14I1I06 PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA 1 I 1 2 - - 3,0
7. 14I1I07 FIZIČKE OSNOVE DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH METODA 2 I 1 2 - - 3,5
8. 14I1I08 UVOD U VETERINARSKU LABORATORIJSKU PRAKSU 2 I 1 2 - - 3,5
9. 14I1I09 UZGOJ I NEGA DIVLJIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA 2 I 1 2 - - 3,5
10. 14I1I10 UZGOJ I NEGA PČELA 2 I 1 2 - - 3,5
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 5 8 0 0 14,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   59 60,0

Druga godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
11. 14I2O01 HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM 2 1 O 3 3 - - 7,5
12. 14I2O02 STOČARSTVO 1, 2 O 4 4 - - 8,0
13. 14I2O03 FIZIOLOGIJA 1, 2 O 8 6 - - 13,5
14. 14I2O04 MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM 1, 2 O 6 5 - - 10,5
15. 14I2O05 ISHRANA 1, 2 O 5 5 - - 9,5
16. 14I2O06 PARAZITOLOGIJA 2 O 4 2 - - 6,5
17. 14I2O07 ZOOHIGIJENA 1 2 O 1 1 - - 1,5
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave 31 26 0 0 57,0
Izborni predmeti: U trećem semestru studenti biraju ukupno 1 ESPB bod iz Izbornog bloka 2A (11-13). U četvrtom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 2B (14-16).
11. 14I2I01 OTROVNE I LEKOVITE BILJKE BALKANA 1 I 1 0 - - 1,0
12. 14I2I02 AKVARISTIKA 1 I 1 0 - - 1,0
13. 14I2I03 BIOKLIMATOLOGIJA I BIOMETEOROLOGIJA 1 I 1 0 - - 1,0
14. 14I2I04 UZGOJ I NEGA GOLUBOVA I KAVEZNIH PTICA 2 I 1 1 - - 2,0
15. 14I2I05 MOLEKULARNO-GENETIČKE METODE U VETERINARSKOJ MEDICINI 2 I 1 1 - - 2,0
16. 14I2I06 RIBARSTVO 2 I 1 1 - - 2,0
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 2 1 0 0 3,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   60 60,0

Treća godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
18. 14I3O01 ZOOHIGIJENA 2 1 O 3 2 - - 5,0
19. 14I3O02 BOLESTI PČELA 1 O 1 1 - - 2,0
20. 14I3O03 PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1 O 3 3 - - 6,5
21. 14I3O04 VETERINARSKA GENETIKA 1 O 1 1 - - 1,5
22. 14I3O05 OPŠTA PATOLOGIJA 1 O 4 3 - - 6,5
23. 14I3O06 FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA 1, 2 O 7 5 - - 13,0
24. 14I3O07 SPECIJALNA PATOLOGIJA 2 O 4 3 - - 7,0
25. 14I3O08 OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA 2 O 2 4 - - 6,0
26. 14I3O09 ANESTEZIOLOGIJA 2 O 1 1 - - 2,0
27. 14I3O10 BOLESTI RIBA 2 O 1 1 - - 2,0
28. 14I3O11 KLINIČKA PARAZITOLOGIJA 2 O 2 1 - - 2,5
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave 29 25 0 0 54,0
Izborni predmeti: U petom semestru studenti biraju ukupno 3 ESPB boda iz Izbornog bloka 3A (17-19). U šestom semestru studenti biraju ukupno 3 ESPB boda iz Izbornog bloka 3B (20-23).
17. 14I3I01 KINOLOGIJA I FELINOLOGIJA 1 I 1 2 - - 3,0
18. 14I3I02 ZAŠTITA I SPASAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA 1 I 1 2 - - 3,0
19. 14I3I03 UZGOJ I NEGA SPORTSKIH KONJA 1 I 1 2 - - 3,0
20. 14I3I04 SPORTSKA MEDICINA 2 I 1 2 - - 3,0
21. 14I3I05 UZGOJ I NEGA PASA I MAČAKA 2 I 1 2 - - 3,0
22. 14I3I06 UZGOJ I NEGA FARMSKIH ŽIVOTINJA 2 I 1 2 - - 3,0
23. 14I3I07 DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE U KLINIČKOJ PARAZITOLOGIJI 2 I 1 2 - - 3,0
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 2 4 0 0 6,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   60,0 60,0

Četvrta godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
29. 14I4O01 RADIOLOŠKA, ULTRAZVUČNA I ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA 1 O 2 2 - - 4,5
30. 14I4O02 OPŠTA HIRURGIJA 1 O 2 2 - - 4,5
31. 14I4O03 PORODILJSTVO, STERILITET I V.O. 1, 2 O 8 7 - - 12,5
32. 14I4O04 BOLESTI KOPITARA 1, 2 O 4 3 - - 7,5
33. 14I4O05 BOLESTI MALIH ŽIVOTINJA 1, 2 O 4 4 - - 8,0
34. 14I4O06 BOLESTI PREŽIVARA 1, 2 O 6 4 - - 9,0
35. 14I4O07 SPECIJALNA HIRURGIJA 2 O 3 2 - - 4,5
36. 14I4O08 OSNOVE HIGIJENE NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA 2 O 2 1 - - 3,0
37. 14I4O09 MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE 2 O 2 0 - - 1,5
- 14I4O10 Obavezna letnja klinička blok praksa 2 O - - - 90/sem. 3,0
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave 33 25 0 90/sem. 58,0
Izborni predmeti: U sedmom semestru studenti biraju ukupno 2 ESPB boda iz Izbornog bloka 4 (24-27).
24. 14I4I01 FARMAKOGNOZIJA 1 I 1 1 - - 2,0
25. 14I4I02 TROPSKE BOLESTI 1 I 1 1 - - 2,0
26. 14I4I03 FIZIKALNA TERAPIJA 1 I 1 1 - - 2,0
27. 14I4I04 RADIOEKOLOGIJA 2 I 1 1 - - 2,0
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 1 1 0 0 2,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   60,0 60,0

Peta godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
38. 14I5O01 BOLESTI SVINJA 1 O 3 2 - - 5,5
39. 14I5O02 BOLESTI ŽIVINE 1 O 3 2 - - 5,5
40. 14I5O03 HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MLEKA 1 O 4 2 - - 6,0
41. 14I5O04 INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1, 2 O 6 4 - - 10,5
42. 14I5O05 HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA 1, 2 O 7 5 - - 11,0
43. 14I5O06 BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA 2 O 1 1 - - 2,0
44. 14I5O07 RADIOBIOLOGIJA SA RADIJACIONOM HIGIJENOM 2 O 1 2 - - 2,5
Ukupno časova i ESPB bodova obavezne nastave 25 18 0 0 43,0
Izborni predmeti: U 9. semestru studenti se opredeljuju za jedan od 4 obavezna izborna paketa (predmeta), koje slušaju u ovom i tri naredna semestra, iz kojih rade diplomski rad. Nastava je organizovana kroz tematske blokove koji se smenjuju tokom semestra. Prvi deo odabranog izbornog paketa u 9. semestru donosi 4 ESPB boda, a drugi deo u desetom semestru donosi 9 ESP bodova, uz dodatna 4 boda koja studenti ostvaruju na osnovu letnje blok prakse iz oblasti izbornog paketa.
IP1/1

14I5IO01

14I5IO05

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA (1 i 2) 1,2 OI 5 8 - - 13,0
IP2/1

14I5IO02

14I5IO06

UZGOJ, PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA (1 i 2) 1,2 OI 5 8 - - 13,0
IP3/1

14I5IO03

14I5IO07

PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA (1 i 2) 1,2 OI 5 8 - - 13,0
IP4/1

14I5IO04

14I5IO08

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA (1 i 2) 1,2 OI 5 8 - - 13,0
- 14I5O08 Obavezna letnja klinička blok praksa
iz oblasti izbornog paketa
2 OI - - - 90 3,0
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 5 8 0 90 17,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   56,0 60,0

Šesta godina

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON
Obavezni predmeti:
45. 14I6O01 SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA 1 O 2 2 - - 4,0
46. 14I6O02 ETIKA I KOMUNIKOLOGIJA U VETERINARSKOJ MEDICINI 1 O 1 0 - - 1,0
47. 14I6O03 EKONOMIKA VETERINARSTVA 1 O 2 2 - - 3,0
48. 14I6O04 ZAKONSKI PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI 1 O 1 1 - - 2,0
49. 14I6O05 KONTROLA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA 1 O 1 2 - - 3,0
50. 14I6O06 MOBILNA KLINIKA 2 O 0 6 - - 5,0
Ukupno časova i ESPB obavezne nastave 7 13 0 0 18,0
Izborni predmeti: Studenti slušaju treći deo odabranog izbornog paketa (predmeta), koji u 11. semestru donosi 12 ESPB bodova, uz dodatnih 5 ESPB bodova na osnovu stručne blok prakse, da bi slušanjem četvrtog dela u 12. semestru ostvarili još 12 ESPB bodova, uz dodatna 3 boda na osnovu stručne blok prakse iz oblasti izbornog paketa.
IP1/2

14I6IO01

14I6IO05

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA (3 i 4) 1,2 OI 8 16 - - 24,0
IP2/2

14I6IO02

14I6IO06

UZGOJ, PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA (3 i 4) 1,2 OI 8 16 - - 24,0
IP3/2

14I6IO03

14I6IO07

PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA (3 i 4) 1,2 OI 8 16 - - 24,0
IP4/2

14I6IO04

14I6IO08

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA (3 i 4) 1,2 OI 8 16 - - 24,0
- 14I6O07 Obavezna letnja klinička blok praksa
iz oblasti izbornog paketa
1, 2 OI - - - 240 8,0
- 14I6O08 Diplomski rad iz oblasti izbornog paketa 2 - - - - - 10,0
Ukupno časova i ESPB bodova izborne nastave 8 16 0 240 42,0
Ukupno časova aktivne nastave na godini   44 60,0