Navigacija

Osnovne informacije

 

Fakultet veterinarske medicine (FVM UB) osnovan je rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine, čime je postao deo Univerziteta u Beogradu. Fakultet je visokoškolska ustanova koja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta bavi obrazovanjem i naučno istraživačkim radom u okviru veterinarske profesije. Sastoji se od 26 odeljenja, 4 klinike i odeljenja za radiologiju. Na Fakultetu je zaposleno 127 nastavnika (44 redovnih i 27 vanrednih profesora, 28 docenta i 25 asistenata) i 102 nenastavna osoblja.
Na Fakultetu se izvode četiri akreditovana studijska programa: Integrisane osnovne i master akademske studije (156 studenata/godini), Specijalističke akademske studije (40 studenata/godini), Doktorske akademske studije (20 studenata/godini) i Specijalističke akademske studije Animalna biotehnologija u reprodukciji (20 studenata/godini). Integrisane akademske studije pohađa 1.339, a  poslediplomske 190 (104 doktoranada i 86 specijalizanata) studenata.

Praktična nastava se izvodi na Fakultetu i nastavnim bazama – na farmama, veterinarskim institutima, klinikama, stanicama, ambulantama i drugim organizacijama sa kojima Fakultet poseduje odgovrajuće ugovore za izvođenje nastave. Fakultet sarađuje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Veterinarskom Komorom Srbije i Srpskim veterinarskim društvom. FVM UB sprovodi različite obuke u oblasti veterinarske medicine kao deo kontinuirane edukacije doktora veterinarske medicine.

FVM UB je učestvovao u projektima visokog obrazovanja: TEMPUS project JEP 18031/2003 (Serbia: Reform at the FVMUB According to EU Directive No 78/1027/EEC), TEMPUS project CDJP 2013‐544270 (Serbia: Striving Towards Excellence in Veterinary Education/EDUVET) i Erasmus+ KA2 project: „Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technology and Regenerative Medicine in Serbia”, ART-REM.
 
Naučnoistraživački rad se ostvaruje učešćem istraživača u naučnim projektima i objavljivanjem rezultata u uglednim časopisima. Tokom 2019. godine, Fakultet je učestvovao u 30 nacionalnih naučnih projekata koje finansira MPNTR RS, u koje je uključeno ukupno 111 nastavnika i saradnika FVM UB (8 projekata rukovode nastavnici FVM UB). Realizovano je 9 međunarodnih i 37 komercijalnih projekata (18 inovacionih vaučera u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost Republike Srbije).