Navigacija

Patološka morfologija

Šef katedre: prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević

Osoblje

redovni profesor

vanredni profesor

docent

asistent


Usluge i delatnosti kojima se Katedra za patološku morfolologiju bavi:                                                                              

  • Makroskopska dijagnostika (obdukcija)
  • Patohistološka dijagnostika
  • Imunohistohemijska dijagnostika
  • Citološka dijagnostika
  • Dijagnostika trasmisivnih spongioformnih encefalopatija (TSE) Western blot i Priostrip metodom