Navigacija

14D2I24 - Neuroendokrinologija

Specifikacija predmeta
Naziv Neuroendokrinologija
Akronim 14D2I24
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
    Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
    Cilj predmeta Unapređenje znanja stečenog na osnovnim akademskim studijama iz oblasti anatomije nervnog i endokrinog sistema
    Ishod Po uspešno završenom kursu, studenti će usvojiti sledeća znanja: 1) detaljno poznavanje morfologije nervnog i endokrinog sistema, sa posebnim osvrtom na topografsku i vaskularnu strukturu hipotalamusno-hipofiznog portalnog sistema i njihovu morfo-funkcionalnu interakciju i 2) osnovne metode ispitivanja strukturnih elemenata nervnog sistema od značaja u morfofunkcionalnoj neuroendokrinologiji
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Morfofunkcionalne podele centralnog, perifernog i autonomnog nervnog sistema sa prikazom odgovarajućih struktura mozga od značaja za kontrolu hipotalamusa i endokrinih organa; morfologija portalnog hipotalamo-hipofiznog sistema i njegov značaj; periferni nervnog sistem od značaja za kontrolu endokrinih organa
    Sadržaj praktične nastave
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave teorijska, seminarski radovi
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari 20