Navigacija

14D2I02 - Savremene instrumentalne metode u veterinarskoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Savremene instrumentalne metode u veterinarskoj medicini
Akronim 14D2I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jelena Ajtić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa fizičkim principima savremenih metoda i tehnologija koje se koriste u veterinarskoj dijagnostici i terapiji, tehnologiji obrade namirnica, zaštiti životne sredine i drugim oblastima od neposrednog interesa za veterinarsku medicinu.
   Ishod Po završenom kursu, studenti poseduju teorijska znanja o osnovama merenja i o principima funkcionisanja biomedicinske instrumentacije, i ovladali su savremenim instrumentalnim metodama koje se koriste u veterinarskoj dijagnostici i terapiji, i drugim biomedicinskim i biotehničkim disciplinama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ultrazvučna dijagnostika i terapija. Dopler tehnike. Elektrodne i mikroelektrodne tehnike. Elektrodijagnostika i elektroterapija. Termodijagnostika i termoterapija. Optička i elektronska mikroskopija. Primena ultraljubičastog, infracrvenog i laserskog zračenja.Rendgenske tehnike. Detektori i dozimetri jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. Tehnike ozračivanja namirnica. Osnove kontrole životne sredine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. Ajtić, D. Popović, Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda. Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2013.
   2. B. H. Brown, R. H. Smallwood, D. C. Barber, P. V. Lawford, D. R. Hose, Medical Physics and Biomedical Engineering. IOP Publishing Ltd., UK, 2001.
   3. D. B. Popović, M. B. Popović, M. Janković, Biomedicinska merenja i instrumentacija. Akademska misao, Beograd, 2010.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska i praktična interaktivna nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20